Privacy policy

De op deze website gevraagde persoonsgegevens worden verwerkt zoals bepaald in de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen zijn:

  • uw naam
  • woonplaatsgegevens
  • uw contactgegevens: mailadres en telefoonnummer
  • organisatie waar u werkzaam bent

Afhankelijk van het product of dienst worden er meer of minder gegevens van u verwerkt. In de Verwerkingsregisters kunt u zien voor welk proces er welke gegevens worden gebruikt. Wie de ontvangers van deze gegevens zijn, voor welk doel ze worden verzameld en wat de bewaartermijn is.

Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag
Het verwerken van uw gegevens mag alleen als daarvoor een rechtmatige grondslag is. Deze grondslagen zijn:

  • toestemming
  • overeenkomst
  • wettelijke verplichting
  • vitaal belang
  • publiekrechtelijk taak

Gemeente Langedijk en Heerhugowaard verwerken de gegevens alleen met uw toestemming.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Voor niet-wettelijke gespecificeerde bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld voor de inschrijving van een nieuwsbrief, maken wij vooraf duidelijk hoe lang uw gegevens bewaard worden. Wettelijke bewaartermijnen, voor doeleinden met een wettelijke grondslag, hoeven niet specifiek genoemd te worden. Wij houden ons dan aan de verplichtingen die in de Archiefwet staan.

Delen met derden
Persoonsgegevens mogen gedeeld worden met derden zolang het verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld (bijvoorbeeld voor onderzoek en statistiek). Dit wordt als een verenigbaar doel beschouwd. Als hier sprake van is, wordt u hierover geïnformeerd. Voor het delen van data naar partijen in landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER) zijn aanvullende regels. In de Verwerkingsregisters is aangegeven wanneer wij dit doen.

Gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard verstrekken uw gegevens niet zonder waarborgen aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
De privacywetgeving verplicht een goede bescherming van persoonsgegevens door middel van technische en organisatorische maatregelen.

Gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (soms) te verwijderen. U kunt hiervoor een inzageverzoek indienen bij gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Als het om gegevens van een kind onder de 16 jaar gaat, is het noodzakelijk dat u het ouderlijk gezag over dit kind heeft. Wij controleren dat via de rechtbank in het gezagsregister. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Gegevens achterlaten op de website: cookies
De gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Informatie over uw bezoek aan www.langedijkenheerhugowaard.nl en de gemeentelijke websites www.gemeentelangedijk.nl en www.heerhugowaard.nl worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische en statistische doeleinden, en nooit ter identificatie. De informatie die u ons zelf verstrekt (bijvoorbeeld voor een informatieverzoek of het aanvragen van producten en diensten) wordt alleen gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag of reactie, en in het kader daarvan voor een eventuele informatie-uitwisseling met derden. De gegevens worden daarna overeenkomstig de eisen van de Archiefwet bewaard en vernietigd.

Om uw privacy te beschermen, geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt ook voor persoonsgegevens die verwerkt worden via onze website.

Bezoekersstatistieken
De gemeenten verzamelen automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van deze websites. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan deze websites (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruikt de gemeente alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. Gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard gebruiken deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

De gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard gebruiken het webstatistieken-pakket Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de Handleiding privacyvriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Toestemming vragen voor deze cookies is dan niet meer nodig. Daarom krijgt u geen cookiemelding te zien als u de websites www.langedijkenheerhugowaard.nl, www.gemeentelangedijk.nl en www.heerhugowaard.nl opent.

Vragen en klachten
Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard is Arnoud Lensen. U kunt hem benaderen door gebruik te maken van het contactformulier voor gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens

0